Σημείωση
5 του Ν.10(Ι)/98Έναρξη ισχύος

5 του Ν.10(Ι)/98.-

(1) H ισχύς του άρθρου 2 και της παραγράφου (γ) του άρθρου 3 θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 1996.

(2) Η παράγραφος (α) του άρθρου 3 τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος που άρχισε το Σεπτέμβριο του 1997.

(3) Η παράγραφος (β) του άρθρου 3 και το άρθρο 4 τίθενται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει το Σεπτέμβριο του 1998.