5

5.-(1) Σε κάθε οικογένεια, που λαμβάνει επίδομα τέκνου δυνάμει των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 1987 μέχρι 1996, παραχωρείται ειδική χορηγία ύψους .60 για κάθε τέκνο.

(2) Σε κάθε οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου δυνάμει του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμου, παραχωρείται ειδική χορηγία ύψους £60 για ένα τέκνο μόνο.

(3) Η αναφερόμενη στα εδάφια (1) και (2) ειδική χορηγία καταβάλλεται το Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους.

(4) Στις οικογένειες εκείνες που το δικαίωμα επιδόματος ενός τέκνου αποσβένεται πριν από το Δεκέμβριο η στα εδάφια (1) και (2) αναφερόμενη χορηγία καταβάλλεται με το τελευταίο επίδομα του τέκνου αυτού.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 1987 μέχρι 2001 και του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμου του 2002.