5

5.-(1) Σε κάθε οικογένεια, που λαμβάνει επίδομα τέκνου δυνάμει των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 1987 μέχρι 1996, παραχωρείται ειδική χορηγία ύψους .60 για κάθε τέκνο.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται το Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους.

(3) Στις οικογένειες εκείνες που το δικαίωμα επιδόματος ενός τέκνου αποσβένεται πριν από το Δεκέμβριο η στο εδάφιο (1) αναφερόμενη χορηγία καταβάλλεται με το τελευταίο επίδομα του τέκνου αυτού.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 1987 μέχρι 1996.