Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“ακαδημαϊκό έτος” σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

“Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών·

“δικαιούχος” σημαίνει πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται η ειδική χορηγία δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“ειδική χορηγία” σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, για την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου/διπλώματος, σε κάθε κύκλο σπουδών, και τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, σε τυφλούς, ανάλογα με την περίπτωση·

“εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” σημαίνει ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης, ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν, και στο οποίο σχολείο οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση μερικής φοίτησης, οι κλάδοι αυτοί έχουν διάρκεια που αντιστοιχεί σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα, ανώτερα από εκείνα των σχολείων μέσης εκπαίδευσης·

“εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει λειτουργό εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 8·

“κανονική διάρκεια σπουδών” σημαίνει την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζει για τη συμπλήρωση των σπουδών για απόκτηση του σχετικού τίτλου ή διπλώματος·

“καταληκτικός τίτλος/δίπλωμα” [Διαγράφηκε]

“κύκλος σπουδών” σημαίνει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών·

“μόνιμος κάτοικος” σημαίνει για σκοπούς του παρόντος Νόμου άτομο το οποίο κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών του διέμενε στη Δημοκρατία στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστο τριάντα μηνών·

“περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία” σημαίνει μέρος στη Δημοκρατία που δεν κατέχεται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, μετά την τουρκική εισβολή του Ιουλίου του 1974·

“πολύτεκνη οικογένεια” σημαίνει οικογένεια που έχει τέσσερα τουλάχιστο τέκνα·

“τέκνο” σημαίνει το νόμιμο παιδί προσώπου και περιλαμβάνει τους προγονούς ή παιδιά τα οποία υιοθετούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ νόμο και το νόθο τέκνο που αναγνωρίστηκε και επιπρόσθετα σημαίνει πρόσωπο του οποίου οι γονείς πέθαναν ή αγνοούνται ή το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του και το οποίο το πρόσωπο που διεκδικεί την ειδική χορηγία μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί με δική του δαπάνη:

Νοείται ότι ο παρών όρος περιλαμβάνει και έγγαμο τέκνο.

“τυφλός” σημαίνει Κύπριο πολίτη μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία του οποίου αποδεδειγμένα η οξύτητα της όρασης και των δύο οφθαλμών είναι τέτοια ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω και με διορθωτικούς φακούς τα 6/60. Επίσης θεωρούνται τυφλοί και τα πρόσωπα που έχουν φοιτήσει στη Σχολή Τυφλών (στην Κύπρο) μέχρι και το 1990 και παρά το γεγονός ότι η οξύτητα στον καλύτερο οφθαλμό είναι μεγαλύτερη από 6/60·

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

“φοιτητής“ σημαίνει Κύπριο πολίτη, μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας, που έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, και ο οποίο φοιτά τακτικά σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο- πιστοποιημένο κλάδο σπουδών, όπως τούτο βεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), αντίστοιχα:

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η διάρκεια συνολικής φοίτησης δε θα υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά έτη, εκτός εάν η φύση των σπουδών του φοιτητή απαιτεί μακρύτερη περίοδο σπουδών, οπόταν η περίοδος αυτή μπορεί να καλύπτει μέχρι και έντεκα ακαδημαϊκά έτη:

Νοείται περαιτέρω ότι ο όρος 'φοιτητής' περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης, του οποίου ο ένας από τους δύο γονείς είναι Κύπριος πολίτης που εργάζεται και διαμένει στην Κύπρο, και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο.