Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“ακαδημαϊκό έτος” σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

“Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών

“δικαιούχος” σημαίνει πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται η ειδική χορηγία δυνάμει του παρόντος Νόμου

“ειδική χορηγία” σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου για την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου/διπλώματος στο ίδιο επίπεδο

“εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” σημαίνει ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν και στο οποίο οι κλάδοι σπουδών για απόκτηση του πρώτου καταληκτικού τίτλου/διπλώματος έχουν διάρκεια τουλάχιστο τριών ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση μερικής φοίτησης, διάρκεια που αντιστοιχεί σε τρία πλήρη ακαδημαϊκά έτη και απολήγουν σε καταληκτικό τίτλο/δίπλωμα σπουδών

“εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει λειτουργό εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 8

“κανονική διάρκεια σπουδών” σημαίνει την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζει για τη συμπλήρωση των σπουδών για απόκτηση του σχετικού καταληκτικού τίτλου/διπλώματος. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει την εξουσία να παρατείνει την περίοδο παραχώρησης της ειδικής χορηγίας μέχρι δύο ακαδημαϊκά έτη για σοβαρούς λόγους υγείας, κατόπιν σύστασης από κρατικό ιατροσυμβούλιο που συγκαλείται για σκοπούς του παρόντος Νόμου. Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν κλάδο ή κλάδους σπουδών, η διάρκεια της φοίτησης τους στον κλάδο ή κλάδους που εγκατέλειψαν, θα λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών

“καταληκτικός τίτλος/δίπλωμα” σημαίνει τον τίτλο σπουδών στον οποίο απολήγει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο, εφόσον πρόκειται για το πρώτο πανεπιστημιακό επίπεδο σπουδών, είναι διάρκειας τριετούς τουλάχιστο φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο ή διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον πρόκειται για επόμενο επίπεδο σπουδών το οποίο προϋποθέτει την απόκτηση τίτλου πρώτου πανεπιστημιακού επιπέδου

“μόνιμος κάτοικος” σημαίνει για σκοπούς του παρόντος Νόμου άτομο το οποίο κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών του διέμενε στη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστο τριάντα μηνών

“πολύτεκνη οικογένεια” σημαίνει οικογένεια που έχει τέσσερα τουλάχιστο τέκνα

“τέκνο” σημαίνει το νόμιμο παιδί προσώπου και περιλαμβάνει τους προγονούς ή παιδιά τα οποία υιοθετούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ νόμο και το νόθο τέκνο που αναγνωρίστηκε και επιπρόσθετα σημαίνει πρόσωπο του οποίου οι γονείς πέθαναν ή αγνοούνται ή το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του και το οποίο το πρόσωπο που διεκδικεί την ειδική χορηγία μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί με δική του δαπάνη

“τυφλός” σημαίνει Κύπριο πολίτη μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας του οποίου αποδεδειγμένα η οξύτητα της όρασης και των δύο οφθαλμών είναι τέτοια ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω και με διορθωτικούς φακούς τα 6/60. Επίσης θεωρούνται τυφλοί και τα πρόσωπα που έχουν φοιτήσει στη Σχολή Τυφλών (στην Κύπρο) μέχρι και το 1990 και παρά το γεγονός ότι η οξύτητα στον καλύτερο οφθαλμό είναι μεγαλύτερη από 6/60

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών

“φοιτητής” σημαίνει Κύπριο πολίτη μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας που έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και ο οποίος φοιτά τακτικά σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών όπως τούτο βεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), αντίστοιχα, νοουμένου ότι η απαιτούμενη φοίτηση στο συγκεκριμένο κλάδο σπουδών για απόκτηση του πρώτου καταληκτικού τίτλου/διπλώματος έχει διάρκεια τουλάχιστο τριών ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης, ή διάρκεια ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου/διπλώματος και νοουμένου ότι σε ουδεμία περίπτωση η διάρκεια συνολικής φοίτησης δεν υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά έτη, εκτός εάν η φύση των σπουδών του φοιτητή απαιτεί μακρότερη περίοδο σπουδών οπότε η περίοδος αυτή μπορεί να καλύπτει μέχρι και έντεκα ακαδημαϊκά έτη. Ο όρος φοιτητής περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης, του οποίου ο ένας από τους δύο γονείς είναι Κύπριος πολίτης και εργάζεται και διαμένει στην Κύπρο και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο.