Δικαίωμα ειδικής χορηγίας σε φοιτητές, το ύψος αυτής και τρόπος καταβολής

4.-(1)(α) Οικογένεια που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο και έχει τέκνο φοιτητή δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους 1.000 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών του εν λόγω φοιτητή.

(β) Στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια του φοιτητή δίδακτρα, αυτή δικαιούται επιπρόσθετη ειδική χορηγία ίση με το 50% των διδάκτρων, η οποία χορηγία εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει το ποσό των 500 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών του εν λόγω φοιτητή, νοουμένου ότι προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής των διδάκτρων.

(γ) Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται επιπρόσθετης ειδικής χορηγίας ύψους 500 για κάθε τέκνο φοιτητή.

(δ) Οικογένεια της οποίας το τέκνο φοιτητής τελειώνει τις σπουδές του μετά το τέλος του κύκλου μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους δικαιούται το 50% της ετήσιας ειδικής χορηγίας και το 50% των διδάκτρων, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι χορηγία και δίδακτρα δεν καταβάλλονται για φοίτηση μικρότερης διάρκειας του ενός εξαμήνου.

(ε) Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, η χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα έτος κανονικής φοίτησης.

(στ) Για τα επιστημονικά νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η ειδική χορηγία παραχωρείται μόνο για την απόκτηση του πανεπιστημιακού καταληκτικού τίτλου/διπλώματος σπουδών ανεξάρτητα αν για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση ή ειδίκευση.

(ζ) Η ειδική χορηγία και τα δίδακτρα δεν παραχωρούνται στις οικογένειες τα τέκνα των οποίων-

(i) Παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(ii) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(iii) παρακολουθούν μαθήματα εξ’ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου,

(iv) παρακολουθούν μαθήματα ως εξωτερικοί φοιτητές και όχι ως κανονικοί φοιτητές σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(v) εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι ως φοιτητές:

Νοείται ότι, αν ο φοιτητής υπέχει υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, πριν αρχίσει η φοίτηση του ή να έχει τύχει αναστολής ή απαλλαγής κατάταξης του, για να δικαιούται της ειδικής χορηγίας η οικογένεια του:

Νοείται περαιτέρω ότι, για να καταβληθεί η ειδική χορηγία στις οικογένειες των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό, πρέπει ο φοιτητής να έχει εξασφαλίσει εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός της Δημοκρατίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται για κάθε έναν φοιτητή.

(3) Στην περίπτωση (α) του εδαφίου 1 του άρθρου 3, η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται σε έναν από τους γονείς ή αναλογικά στους γονείς, αν αυτό ζητηθεί, και στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) του ίδιου εδαφίου πληρώνεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φυσικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα έχει αναλάβει τα έξοδα σπουδών του φοιτητή, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Διευθυντής δύναται να πληρώνει την ειδική χορηγία σε άλλο από το οριζόμενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο αν πεισθεί ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του φοιτητή.

(5)(α) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται μέχρι έξι μήνες μετά τη λήψη της αίτησης για καταβολή της ειδικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος.

(β) Όταν η φοίτηση είναι κατά ακαδημαϊκό έτος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής παρακολούθησε τακτικά τα μαθήματα του πρώτου τριμήνου/εξαμήνου φοίτησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(γ) Όταν η φοίτηση είναι κατά τρίμηνα/εξάμηνα, πρέπει να προσκομίζεται επιπρόσθετα και εγγραφή για το δεύτερο τρίμηνο/εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δε δύναται να προσκομίσει τα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά, ο Διευθυντής δύναται να αποδεχθεί άλλα πειστικά αποδεικτικά στοιχεία.