Ιεραρχική Προσφυγή

10.-(1) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από απόφαση η οποία εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου από το Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δύναται, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνωστοποίηση σ’ αυτό της απόφασης, να την προσβάλει στον Υπουργό με έγγραφη αιτιολογημένη προσφυγή.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή χωρίς υπαίτια βραδύτητα, αποφασίζει γι’ αυτή και κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφαση του στον προσφεύγοντα.

(3) Πριν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται κατά την κρίση του ν’ ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζει την προσφυγή του. Ο Υπουργός δύναται επίσης ν’ αναθέσει σε λειτουργό ή σε επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται στην προσφυγή και να του υποβάλει το πόρισμα της εξέτασης πριν αυτός εκδώσει την απόφαση του.