Η ειδική χορηγία είναι αφορολόγητη

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, η ειδική χορηγία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος:

Νοείται ότι οι δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας δε δικαιούνται οποιασδήποτε άλλης φορολογικής ελάφρυνσης για τα τέκνα τους τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών όπως αυτά καθορίζονται στην ερμηνεία του όρου 'φοιτητής'.