Ειδική χορηγία σε τυφλούς

6.-(1) Οικογένεια που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους 400 για κάθε ημερολογιακό έτος, αν έχει τέκνο τυφλό και εφόσον το τέκνο αυτό δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται για κάθε τυφλό τέκνο.

(3) Στην περίπτωση (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται σε έναν από τους γονείς ή αναλογικά στους γονείς, αν αυτό ζητηθεί, και στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) του ίδιου εδαφίου πληρώνεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φυσικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα έχει αναλάβει τα έξοδα συντήρησης του τυφλού τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Διευθυντής δύναται να πληρώνει την ειδική χορηγία σε άλλο από το οριζόμενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο αν πεισθεί ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του τυφλού.

(5) Αν ο τυφλός έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους 400 που καταβάλλεται κάθε χρόνο σ’ αυτόν.

(6) Η ειδική χορηγία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και (5) καταβάλλεται κάθε Δεκέμβριο του ημερολογιακού έτους.