Ειδική χορηγία σε τυφλούς

6.-(1) Οικογένεια, που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο, δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους ΛΚ 1.800 για κάθε ημερολογιακό έτος, αν έχει τέκνο τυφλό, και εφόσον το τέκνο αυτό δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται για κάθε τυφλό τέκνο.

(3) Στην περίπτωση (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται σε έναν από τους γονείς ή αναλογικά στους γονείς, αν αυτό ζητηθεί, και στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) του ίδιου εδαφίου πληρώνεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φυσικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα έχει αναλάβει τα έξοδα συντήρησης του τυφλού τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Διευθυντής δύναται να πληρώνει την ειδική χορηγία σε άλλο από το οριζόμενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο αν πεισθεί ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του τυφλού.

(5) Τυφλός, που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους ΛΚ 1.800, η οποία καταβάλλεται κάθε έτος στον ίδιο.

(6) Το ήμισυ της αναφερόμενης στα εδάφια (1) και (5) ειδικής χορηγίας καταβάλλεται τον Ιούνιο και το υπόλοιπο ήμισυ το Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους:

Νοείται ότι, αν η αίτηση για παραχώρηση της ειδικής χορηγίας, που υποβάλλεται για πρώτη φορά, υποβληθεί μετά την 1η Ιουλίου του οικείου ημερολογιακού έτους, τότε θα παραχωρείται το ήμισυ της ετήσιας χορηγίας.