Ειδική χορηγία σε τυφλούς

6.-(1) Οικογένεια, που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους ΛΚ 2.000 για κάθε ημερολογιακό έτος, αν έχει τέκνο τυφλό, και εφόσον το τέκνο αυτό δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται για κάθε τυφλό τέκνο.

(3) Στην περίπτωση (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται σε έναν από τους γονείς ή αναλογικά στους γονείς, αν αυτό ζητηθεί, και στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) του ίδιου εδαφίου πληρώνεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φυσικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα έχει αναλάβει τα έξοδα συντήρησης του τυφλού τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Διευθυντής δύναται να πληρώνει την ειδική χορηγία σε άλλο από το οριζόμενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο αν πεισθεί ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του τυφλού.

(5) Τυφλός, που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους ΛΚ 2.000, η οποία καταβάλλεται κάθε έτος στον ίδιο.

(6) Η αναφερόμενη στα εδάφια (1) και (5) ειδική χορηγία καταβάλλεται σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις:»·

Νοείται ότι το ύψος της ειδικής χορηγίας αναπροσαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το τελευταίο έτος σε σύγκριση με το μέσο σταθμικό όρο του δείκτη αυτού κατά το αμέσως προηγούμενο έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι το ποσό της αύξησης στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο σεντ.

(7)  Η καταβολή της αναφερόμενης στα εδάφια (1) και (5) ειδικής χορηγίας αρχίζει την πρώτη του μηνός, μέσα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και τερματίζεται την τελευταία ημέρα του μηνός μέσα στον οποίο το δικαίωμα σε ειδική χορηγία λήγει.