Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων

8.-(1) Κάθε αίτηση για καταβολή της ειδικής χορηγίας εξετάζεται από το Διευθυντή ή από οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών τον οποίο ο Διευθυντής εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό. Ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εγκρίνει την αίτηση ή να την απορρίψει.

(2) Όταν ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός απορρίπτει οποιαδήποτε αίτηση για ειδική χορηγία, αποστέλλει στον αιτητή έγγραφη γνωστοποίηση της απόρριψης, αναφέροντας και τους λόγους απόρριψης.