ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμοι του 1970 μέχρι 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμοι του 1970 μέχρι 1995.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Διευθυντής” σημαίνει πρόσωπο διοριζόμενο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 για να εκτελεί χρέη διευθυντή του οργανισμού, το οποίο εκτελεί και καθήκοντα καλλιτεχνικού διευθυντή και το οποίο για σκοπούς του παρόντος Νόμου αποκαλείται και “καλλιτεχνικός διευθυντής”·

“θεατρική σκηνή” σημαίνει το διαχωρισμό των θεατρικών παραστάσεων σε ενότητες, βάσει κοινών χαρακτηριστικών και κριτηρίων συνυφασμένων με το κοινό ή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών, που συνδέεται και με την ετοιμασία του ρεπερτορίου·

“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 8·

“κρατικό θέατρο” σημαίνει το θέατρο του οποίου η λειτουργία και διαχείριση αποτελεί αποκλειστική  αρμοδιότητα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,  περιλαμβανομένων των θεατρικών σκηνών του·

“λειτουργία κρατικού θεάτρου” σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με την υλοποίηση του ρεπερτορίου και περιλαμβάνει δραστηριότητα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, σεμινάριο, θεατρική παράσταση και ευρωπαϊκό πρόγραμμα συναφές με τον ρόλο του οργανισμού, ανταλλαγή ή μετάκληση παράστασης, φεστιβάλ θεάτρου, επαγγελματικού, ερασιτεχνικού ή σχολικού σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, θεατρική γραφή και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα θεατρικής φύσεως που συνάδει με το ρόλο του Οργανισμού·

“Οργανισμός” σημαίνει τον διά του παρόντος Νόμου ιδρυόμενον Θεατρικόν Οργανισμόν Κύπρου·

“Υφυπουργός” σημαίνει τον Υφυπουργό Πολιτισμού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΙΔΡΥΣΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΥ
Νομικόν Πρόσωπον

3. Ιδρύεται οργανισμός υπό την επωνυμίαν “Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου”, όστις αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον απάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.

Διοικητικόν Συμβούλιον

4.-(1) Ο Οργανισμός διοικείται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εξ ενός Προέδρου και οκτώ ετέρων μελών, απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εκ προσώπων άτινα κατά την κρίσιν αυτού κέκτηνται διοικητικήν πείραν και γνώσεις περί τα θεατρικά και εν γένει καλλιτεχνικά πράγματα:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να παρίσταται εις απάσας τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνη μέρος εις τας διεξαγομένας συζητήσεις και εκφράζη την γνώμην αυτού άνευ, όμως, δικαιώματος ψήφου.

(2) Η θητεία του Προέδρου και των ετέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της λήξεως της θητείας αυτών να τερματίση τον διορισμόν του Προέδρου και οιουδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Κενή θέσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν θα επηρεάζη την εγκυρότητα των αποφάσεων αυτού.

(4) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ’ όσον χρόνον διαρκούσι ταύτα το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να διορίση έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, αναλόγως της περιπτώσεως, διαρκούσης της τοιαύτης απουσίας ή του κωλύματος.

Νοείται ότι οσάκις ο χρόνος της προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου δεν υπερβαίνει τους δύο μήνας ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως διορίζη εν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ασκή τας εξουσίας και εκτελή τα καθήκοντα του Προέδρου διαρκούσης της περιόδου ταύτης.

(5) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών.

(β) Απαρτίαν κατά την συνεδρίασιν αποτελούσιν ο Πρόεδρος και τέσσαρα επί πλέον μέλη και αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εν περιπτώσει ισοψηφίας ο Πρόεδρος κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως ρυθμίζη τα των εργασιών αυτού και ιδιαιτέρως τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων, την προς τούτο διδομένην ειδοποίησιν, την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών.

(7) Ανεξαρτήτως της γενικότητος του εδαφίου (6) το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν, τη εισηγήσει του Προέδρου, όπως καταρτίζη εκ των μελών αυτού τοιαύτας επιτροπάς, συνισταμένας εκ τοιούτου αριθμού μελών και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει πρέπον δι’ οιονδήποτε σκοπόν που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο οποίος κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου θα προήγετο μέσω επιτροπής. Εκάστη τοιαύτη επιτροπή ρυθμίζει τα των εργασιών αυτής, την κατά τας συνεδριάσεις αυτής ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών, και υποβάλλει εις την ολομέλειαν του Διοικητικού Συμβουλίου προς λήψιν αποφάσεως τας εισηγήσεις αυτής.

Εις οιανδήποτε τοιαύτην επιτροπήν δύναται όπως, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχη και ο Διευθυντής.

(8) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να λαμβάνωσιν αποζημίωσιν της οποίας το ποσόν ήθελεν ορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(9) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να προσπορίζωνται αμέσως ή εμμέσως οιαδήποτε οικονομικά οφέλη εκ συμβολαίων, συναλλαγών ή άλλων υπηρεσιών, συναπτομένων, γινομένων ή προσφερομένων εν σχέσει προς πλήρωσιν αναγκών του Οργανισμού.

Καλλιτεχνική Επιτροπή

5. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σκοποί του Οργανισμού και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

6.-(1) Σκοποί του Οργανισμού είναι η προαγωγή της θεατρικής τέχνης εν Κύπρω και η καλλιέργεια του κοινού μέσω των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται αρμοδιότητα όπως, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προβαίνη εις τοιαύτας πράξεις και ενεργείας οίας το Διοικητικόν Συμβούλιον θα εθεώρει αναγκαίας προς επίτευξιν του σκοπού του Οργανισμού και ειδικώτερον όπως-

(α) οργανώνη και μεριμνά διά την λειτουργίαν κρατικού θεάτρου προς διδασκαλίαν έργων εκ του αρχαίου και νεωτέρου ελληνικού και διεθνούς δραματολογίου και παρουσίασιν και προβολήν Κυπρίων συγγραφέων͘

(β) οργανώνη τακτικάς θεατρικάς περιοδείας ανά τας πόλεις και την ύπαιθρον της Κύπρου και τας παροικίας του Ελληνισμού εν τη αλλοδαπή͘

(γ) προάγη την εκπαίδευσιν και κατάρτισιν ηθοποιών και τεχνικών, εν γένει, της σκηνής͘

(δ) οργανώνη παραστάσεις και άλλας καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις εις τα αρχαία θέατρα της νήσου και εις άλλους υπαίθριους χώρους παγκυπρίου, πανελληνίου ή διεθνούς χαρακτήρος͘

(ε) τη εγκρίσει του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνάπτη αγοραπωλησίας ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών, μισθώσεις υπηρεσιών, ή οιασδήποτε συμβάσεις αναγκαίας διά την προώθησιν των σκοπών του Οργανισμού͘

(στ) συμβουλεύη τον Υπουργόν επί παντός θέματος αφορώντος εις το θέατρον.

(ζ) προωθεί τη θεατρική τέχνη μέσω διεθνών θεατρικών ανταλλαγών και της παγκόσμιας θεατρικής συνεργασίας, κυρίως στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο απόδημος ελληνισμός.

(η) συνεργάζεται με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο και στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυ-πουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

(θ) εν γένει ασκή οιανδήποτε ετέραν εξουσίαν ή εκτελή οιονδήποτε άλλο καθήκον ως προβλέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εξουσίαι Υπουργού εν σχέσει προς τον Οργανισμόν

7. Ο Υφυπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως-

(α) ασκή εποπτείαν επί του Οργανισμού και της εν γένει λειτουργίας αυτού͘

(β) εκδίδη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν͘

(γ) απαιτή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και οιασδήποτε πληροφορίας σχετιζομένας με την ιδιοκτησίαν του Οργανισμού και τας δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ό,τι ο Υπουργός ήθελεν απαιτήσει βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχη πάντα τα σχετικά βιβλία και έγγραφα και πάσαν ετέραν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Προσωπικόν του Οργανισμού

8.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν διά την προώθησιν των σκοπών του.

(2) Εις την υπηρεσίαν του Οργανισμού διορίζονται εις Διευθυντής και το απαραίτητον διά τας ανάγκας αυτής προσωπικόν.

(3) Ο Διευθυντής διορίζεται συμφώνως προς το εδάφιον (1) του άρθρου 9, και οι υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκεινται εις τον διοικητικόν και πειθαρχικόν έλεγχον του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Η διάρθρωσις της υπηρεσίας του Οργανισμού, οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως αυτού, ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διευθυντής

9.-(1) Ο Διευθυντής του Οργανισμού διορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(2) Ο Διευθυντής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον του Οργανισμού, προϊσταται της υπηρεσίας αυτού, μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί παν έτερον καθήκον ως ήθελε καθορισθή υποκείμενος εις τας εκάστοτε διδομένας προς αυτόν οδηγίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτή τον Διευθυντήν όπως αποφασίζη και ενεργή αντί του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητος αυτού, καθ’ ο μέτρον ήθελε τούτο κρίνει αναγκαίον διά την ομαλήν και αποδοτικήν διεξαγωγήν των εργασιών του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός του Οργανισμού

10.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον Προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Οργανισμού δι’ έκαστον οικονομικόν έτος, το οποίον άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτον από της ενάρξεως της λειτουργίας του Οργανισμού οικονομικόν έτος άρχεται από της ημέρας της τοιαύτης λειτουργίας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.

Βιβλία και λογαριασμοί

11.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επι των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται υπό ελεγκτών τους οποίους ορίζει ο Υπουργός.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Οργανισμού το Διοικητικόν Συμβούλιον υποβάλλει τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως των ελεγκτών εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δι’ έγκρισιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις των ελεγκτών δύνανται να δημοσιεύονται υπό του Οργανισμού ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Ταμείον του Οργανισμού

12.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστόν ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) αι εκ της πωλήσεως των εισιτηρίων των παντός είδους παραστάσεων αυτού εισπράξεις͘

(β) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού͘

(γ) πάσα επιχορήγησις ή οιονδήποτε έσοδον ή ποσόν όπερ ήθελε διατεθή υπέρ του Οργανισμού ή είναι πληρωτέον εις αυτόν.

(2) Εκ του ταμείου του Οργανισμού καταβάλλονται-

(α) άπαντες οι μισθοί των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και η αποζημίωσις εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) το τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Οργανισμού͘

(γ) εν γένει παν άλλο ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του Οργανισμού.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Οργανισμού μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού δύνανται να επενδυθώσιν εάν και καθ’ ον τρόπον ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

Δάνεια

13.-(1) Ο Οργανισμός δύναται προς προώθησιν των σκοπών του να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής, ως ήθελεν εγκρίνει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως εγγυάται, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού.

Θεατρικά τέλη προς όφελος του Οργανισμού

14. Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως επιβάλλη και εισπράττη τέλη και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις επί των θεατρικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ως ήθελε καθορισθή.

Φορολογικαί απαλλαγαί

15. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί χαρτοσήμων·

(γ) της πληρωμής οιουδήποτε φόρου επί του εισοδήματος του Οργανισμού καταβλητέου επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης περί Φόρου του Εισοδήματος νομοθεσίας:

Νοείται ότι η απαλλαγή αύτη δεν ισχύει επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις και εκποίησις ιδιοκτησίας

16.-(1) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως αποκτά δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίαν προς εξυπηρέτησιν των σκοπών του, επι τη βάσει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δεν δύναται να εκποιήση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον να επιβαρύνη ακίνητον ιδιοκτησίαν ανήκουσαν εις τον Οργανισμόν άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκπροσώπησις του Οργανισμού

17. Εν οιαδήποτε δικαστική διαδικασία ο Οργανισμός εκπροσωπείται υπό του Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλου του Οργανισμού.

Συμβάσεις

18. Άπασαι αι συμβάσεις υπό ή εκ μέρους του Οργανισμού υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή προσώπου το οποίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ήθελεν επί τούτω ορίσει.

Κανονισμοί

19.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δυνάμει των διατάξεων αυτού δέον ή δύναται να καθορισθή.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας και της αξιολογήσεως του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται ότι, σε περίπτωση θέσπισης κανονισμών με αναδρομική ισχύ, αυτοί δεν εφαρμόζονται για αποφάσεις, πράξεις και /ή παραλείψεις με την έννοια του Άρθρου 146.1 του Συντάγματος, σε σχέση με τις οποίες είτε κατά την ημέρα δημοσιεύσεως των κανονισμών δεν έχει παρέλθει η προθε σμία του Άρθρου 146.3 του Συντάγματος είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου είτε, σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την αίτηση ακυρώσεως, δεν έχει παρέλθει η προθε σμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση που προσβάλλει την απόφαση.

Σημείωση
2 του Ν87(Ι)/95Ειδικές διατάξεις

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του, πάνω σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Σημείωση
Σημείωση Εκδοτών

Σύμφωνα με τον περί Καταργήσεως Ωρισμένων Νόμων της Δημοκρατίας, Νόμο του 1985, (Ν.167/85) από της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου αυτού (15.11.85) οι αρμοδιότητες δυνάμει των περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμων ανατίθενται σε και ασκούνται από τον Υπουργό και Υπουργείο για τον οποίο και για το οποίο γίνεται μνεία στους Νόμους αυτούς.

Σημείωση
8 του Ν. 57(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 57(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δλδ. ο Ν. 57(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2022.