Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Διευθυντής” σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενον Διευθυντήν του Οργανισμού·

“Οργανισμός” σημαίνει τον διά του παρόντος Νόμου ιδρυόμενον Θεατρικόν Οργανισμόν Κύπρου·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Παιδείας·

“Υπουργείον” σημαίνει το Υπουργείον Παιδείας.