Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμοι του 1970 μέχρι 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμοι του 1970 μέχρι 1995.