Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Διευθυντής” σημαίνει πρόσωπο διοριζόμενο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 για να εκτελεί χρέη διευθυντή του οργανισμού, το οποίο εκτελεί και καθήκοντα καλλιτεχνικού διευθυντή και το οποίο για σκοπούς του παρόντος Νόμου αποκαλείται και “καλλιτεχνικός διευθυντής”·

“θεατρική σκηνή” σημαίνει το διαχωρισμό των θεατρικών παραστάσεων σε ενότητες, βάσει κοινών χαρακτηριστικών και κριτηρίων συνυφασμένων με το κοινό ή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών, που συνδέεται και με την ετοιμασία του ρεπερτορίου·

“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 8·

“κρατικό θέατρο” σημαίνει το θέατρο του οποίου η λειτουργία και διαχείριση αποτελεί αποκλειστική  αρμοδιότητα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,  περιλαμβανομένων των θεατρικών σκηνών του·

“λειτουργία κρατικού θεάτρου” σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με την υλοποίηση του ρεπερτορίου και περιλαμβάνει δραστηριότητα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, σεμινάριο, θεατρική παράσταση και ευρωπαϊκό πρόγραμμα συναφές με τον ρόλο του οργανισμού, ανταλλαγή ή μετάκληση παράστασης, φεστιβάλ θεάτρου, επαγγελματικού, ερασιτεχνικού ή σχολικού σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, θεατρική γραφή και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα θεατρικής φύσεως που συνάδει με το ρόλο του Οργανισμού·

“Οργανισμός” σημαίνει τον διά του παρόντος Νόμου ιδρυόμενον Θεατρικόν Οργανισμόν Κύπρου·

“Υφυπουργός” σημαίνει τον Υφυπουργό Πολιτισμού.