Αναγκαστική απαλλοτρίωσις και εκποίησις ιδιοκτησίας

16.-(1) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως αποκτά δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίαν προς εξυπηρέτησιν των σκοπών του, επι τη βάσει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δεν δύναται να εκποιήση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον να επιβαρύνη ακίνητον ιδιοκτησίαν ανήκουσαν εις τον Οργανισμόν άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.