Φορολογικαί απαλλαγαί

15. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί χαρτοσήμων·

(γ) της πληρωμής οιουδήποτε φόρου επί του εισοδήματος του Οργανισμού καταβλητέου επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης περί Φόρου του Εισοδήματος νομοθεσίας:

Νοείται ότι η απαλλαγή αύτη δεν ισχύει επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού.