Θεατρικά τέλη προς όφελος του Οργανισμού

14. Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως επιβάλλη και εισπράττη τέλη και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις επί των θεατρικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ως ήθελε καθορισθή.