Δάνεια

13.-(1) Ο Οργανισμός δύναται προς προώθησιν των σκοπών του να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής, ως ήθελεν εγκρίνει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως εγγυάται, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού.