Ταμείον του Οργανισμού

12.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστόν ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) αι εκ της πωλήσεως των εισιτηρίων των παντός είδους παραστάσεων αυτού εισπράξεις͘

(β) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού͘

(γ) πάσα επιχορήγησις ή οιονδήποτε έσοδον ή ποσόν όπερ ήθελε διατεθή υπέρ του Οργανισμού ή είναι πληρωτέον εις αυτόν.

(2) Εκ του ταμείου του Οργανισμού καταβάλλονται-

(α) άπαντες οι μισθοί των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και η αποζημίωσις εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) το τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Οργανισμού͘

(γ) εν γένει παν άλλο ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του Οργανισμού.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Οργανισμού μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού δύνανται να επενδυθώσιν εάν και καθ’ ον τρόπον ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.