Βιβλία και λογαριασμοί

11.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επι των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται υπό ελεγκτών τους οποίους ορίζει ο Υπουργός.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Οργανισμού το Διοικητικόν Συμβούλιον υποβάλλει τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως των ελεγκτών εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δι’ έγκρισιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις των ελεγκτών δύνανται να δημοσιεύονται υπό του Οργανισμού ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.