Προϋπολογισμός του Οργανισμού

10.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον Προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Οργανισμού δι’ έκαστον οικονομικόν έτος, το οποίον άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτον από της ενάρξεως της λειτουργίας του Οργανισμού οικονομικόν έτος άρχεται από της ημέρας της τοιαύτης λειτουργίας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.