Εκπροσώπησις του Οργανισμού

17. Εν οιαδήποτε δικαστική διαδικασία ο Οργανισμός εκπροσωπείται υπό του Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλου του Οργανισμού.