Συμβάσεις

18. Άπασαι αι συμβάσεις υπό ή εκ μέρους του Οργανισμού υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή προσώπου το οποίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ήθελεν επί τούτω ορίσει.