Κανονισμοί

19.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δυνάμει των διατάξεων αυτού δέον ή δύναται να καθορισθή.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας και της αξιολογήσεως του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται ότι, σε περίπτωση θέσπισης κανονισμών με αναδρομική ισχύ, αυτοί δεν εφαρμόζονται για αποφάσεις, πράξεις και /ή παραλείψεις με την έννοια του Άρθρου 146.1 του Συντάγματος, σε σχέση με τις οποίες είτε κατά την ημέρα δημοσιεύσεως των κανονισμών δεν έχει παρέλθει η προθε σμία του Άρθρου 146.3 του Συντάγματος είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου είτε, σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την αίτηση ακυρώσεως, δεν έχει παρέλθει η προθε σμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση που προσβάλλει την απόφαση.