Κανονισμοί

19. Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δυνάμει των διατάξεων αυτού δέον ή δύναται να καθορισθή.