Εξουσίαι Υπουργού εν σχέσει προς τον Οργανισμόν

7. Ο Υφυπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως-

(α) ασκή εποπτείαν επί του Οργανισμού και της εν γένει λειτουργίας αυτού͘

(β) εκδίδη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν͘

(γ) απαιτή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και οιασδήποτε πληροφορίας σχετιζομένας με την ιδιοκτησίαν του Οργανισμού και τας δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ό,τι ο Υπουργός ήθελεν απαιτήσει βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχη πάντα τα σχετικά βιβλία και έγγραφα και πάσαν ετέραν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων.