Διοικητικόν Συμβούλιον

4.-(1) Ο Οργανισμός διοικείται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εξ ενός Προέδρου και οκτώ ετέρων μελών, απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εκ προσώπων άτινα κατά την κρίσιν αυτού κέκτηνται διοικητικήν πείραν και γνώσεις περί τα θεατρικά και εν γένει καλλιτεχνικά πράγματα:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να παρίσταται εις απάσας τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνη μέρος εις τας διεξαγομένας συζητήσεις και εκφράζη την γνώμην αυτού άνευ, όμως, δικαιώματος ψήφου.

(2) Η θητεία του Προέδρου και των ετέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της λήξεως της θητείας αυτών να τερματίση τον διορισμόν του Προέδρου και οιουδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Κενή θέσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν θα επηρεάζη την εγκυρότητα των αποφάσεων αυτού.

(4) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ’ όσον χρόνον διαρκούσι ταύτα το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να διορίση έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, αναλόγως της περιπτώσεως, διαρκούσης της τοιαύτης απουσίας ή του κωλύματος.

Νοείται ότι οσάκις ο χρόνος της προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου δεν υπερβαίνει τους δύο μήνας ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως διορίζη εν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ασκή τας εξουσίας και εκτελή τα καθήκοντα του Προέδρου διαρκούσης της περιόδου ταύτης.

(5) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών.

(β) Απαρτίαν κατά την συνεδρίασιν αποτελούσιν ο Πρόεδρος και τέσσαρα επί πλέον μέλη και αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εν περιπτώσει ισοψηφίας ο Πρόεδρος κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως ρυθμίζη τα των εργασιών αυτού και ιδιαιτέρως τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων, την προς τούτο διδομένην ειδοποίησιν, την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών.

(7) Ανεξαρτήτως της γενικότητος του εδαφίου (6) το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν, τη εισηγήσει του Προέδρου, όπως καταρτίζη εκ των μελών αυτού τοιαύτας επιτροπάς, συνισταμένας εκ τοιούτου αριθμού μελών και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει πρέπον δι’ οιονδήποτε σκοπόν που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο οποίος κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου θα προήγετο μέσω επιτροπής. Εκάστη τοιαύτη επιτροπή ρυθμίζει τα των εργασιών αυτής, την κατά τας συνεδριάσεις αυτής ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών, και υποβάλλει εις την ολομέλειαν του Διοικητικού Συμβουλίου προς λήψιν αποφάσεως τας εισηγήσεις αυτής.

Εις οιανδήποτε τοιαύτην επιτροπήν δύναται όπως, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχη και ο Διευθυντής.

(8) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να λαμβάνωσιν αποζημίωσιν της οποίας το ποσόν ήθελεν ορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(9) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να προσπορίζωνται αμέσως ή εμμέσως οιαδήποτε οικονομικά οφέλη εκ συμβολαίων, συναλλαγών ή άλλων υπηρεσιών, συναπτομένων, γινομένων ή προσφερομένων εν σχέσει προς πλήρωσιν αναγκών του Οργανισμού.