Καλλιτεχνική Επιτροπή

5.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 4 (ως τούτο εκτίθεται εις το άρθρον 2(δ) του Νόμου 36 του 1972) ιδρύεται Καλλιτεχνική Επιτροπή Θεάτρου (εν τοις εφεξής αναφερομένη ως “η Επιτροπή”) συγκειμένη εξ ενός Προέδρου και ουχί πλειόνων των τεσσάρων ετέρων μελών απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εκ προσώπων ανωτέρας μορφώσεως άτινα ήθελε κρίνει ότι κέκτηνται γνώσεις, πείραν ή ικανότητα περί τα θεατρικά και εν γένει καλλιτεχνικά πράγματα (ως διοριζομένων μελών και του Διευθυντού του Οργανισμού, ενός εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και των εκάστοτε τακτικών σκηνοθετών αυτού, ως ex-officio μελών.

(2) Η θητεία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των διοριζομένων μελών της Επιτροπής καθορίζονται εν τω εγγράφω του διορισμού αυτών:

Νοείται ότι παν διοριζόμενον μέλος της Επιτροπής δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να παραιτηθή της θέσεως αυτού δι’ εγγράφου παραιτήσεως υποβαλλομένης εις τον Υπουργόν, το δε Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον, εφ’ όσον κρίνει τούτο ορθόν, να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε τοιούτου μέλους.

(3) Η Επιτροπή ρυθμίζει την ιδίαν αυτής διαδικασίαν, τηρουμένης δε πάσης τοιαύτης ρυθμίσεως, το ήμισυ των μελών αυτής πλέον ενός συνιστώσιν απαρτίαν.

(4) Η Επιτροπή έχει καθήκον όπως συμβουλεύη το Διοικητικόν Συμβούλιον, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Επιτροπήν, επί παντός καλλιτεχνικού ζητήματος:

Νοείται ότι επί παντός θέματος αφορώντος εις καλλιτεχνικά ζητήματα, τον καταρτισμόν του δραματολογίου, τον προγραμματισμόν των παραστάσεων και των περιοδειών, και της προσλήψεως, αξιολογήσεως και απολύσεως του καλλιτεχνικού και του διά τας καλλιτεχνικάς εργασίας τεχνικού προσωπικού το Διοικητικόν Συμβούλιον προ πάσης αποφάσεως αυτού δέον να ζητή την επί του θέματος γνώμην της Επιτροπής, ήτις συνιστά βαρύνουσαν γνώμην καίτοι συμβουλευτικού χαρακτήρος.

(5) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να καταβάλλη εις τα διοριζόμενα μέλη της Επιτροπής τοιαύτα επιδόματα ως ήθελε τούτο αποφασίσει τη εγκρίσει του Υπουργού.