Σκοποί του Οργανισμού και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

6.-(1) Σκοποί του Οργανισμού είναι η προαγωγή της θεατρικής τέχνης εν Κύπρω και της καλλιεργείας του θεατρικού καλλιτεχνικού συναισθήματος του λαού και των καλλιτεχνικών σχέσεων μεταξύ του κυπριακού θεατρικού κόσμου και του θεατρικού κόσμου της Ελλάδος και των άλλων χωρών.

(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται αρμοδιότητα όπως, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προβαίνη εις τοιαύτας πράξεις και ενεργείας οίας το Διοικητικόν Συμβούλιον θα εθεώρει αναγκαίας προς επίτευξιν του σκοπού του Οργανισμού και ειδικώτερον όπως-

(α) οργανώνη και μεριμνά διά την λειτουργίαν θεάτρου ή θεάτρων προς διδασκαλίαν έργων εκ του αρχαίου και νεωτέρου ελληνικού και διεθνούς δραματολογίου και παρουσίασιν και προβολήν Κυπρίων συγγραφέων͘

(β) οργανώνη τακτικάς θεατρικάς περιοδείας ανά τας πόλεις και την ύπαιθρον της Κύπρου και τας παροικίας του Ελληνισμού εν τη αλλοδαπή͘

(γ) προάγη την εκπαίδευσιν και κατάρτισιν ηθοποιών και τεχνικών, εν γένει, της σκηνής͘

(δ) οργανώνη παραστάσεις και άλλας καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις εις τα αρχαία θέατρα της νήσου και εις άλλους υπαίθριους χώρους παγκυπρίου, πανελληνίου ή διεθνούς χαρακτήρος͘

(ε) τη εγκρίσει του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνάπτη αγοραπωλησίας ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών, μισθώσεις υπηρεσιών, ή οιασδήποτε συμβάσεις αναγκαίας διά την προώθησιν των σκοπών του Οργανισμού͘

(στ) συμβουλεύη τον Υπουργόν επί παντός θέματος αφορώντος εις το θέατρον και εισηγήται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα αναγκαία προς επίτευξιν των σκοπών του Οργανισμού͘

(ζ) εν γένει ασκή οιανδήποτε ετέραν εξουσίαν ή εκτελή οιονδήποτε άλλο καθήκον ως προβλέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου.