Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια–

«ακαδημαϊκό έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου εκάστου έτους∙

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε η ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται εντός ή εκτός της Δημοκρατίας∙

«ανώτερη εκπαίδευση» σημαίνει την εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, όπως τούτο βεβαιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας∙

«αρμόδιοι φορείς της Δημοκρατίας» σημαίνει –

(α) το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)∙

(β) τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης∙

(γ) το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας· ή/και

(δ) το Υπουργείο Οικονομικών∙

«Δημοκρατία» σημαίνει τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας∙

«Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιοδήποτε από αυτόν εξουσιοδοτούμενο λειτουργό∙

«δικαιούχος» σημαίνει οποιοδήποτε αιτητή ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3, ο οποίος καθίσταται δικαιούχος για την παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

«εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος σπουδών» σημαίνει-

(α) κλάδο σπουδών ο οποίος προσφέρεται στη Δημοκρατία και έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, ή

(β) κλάδο σπουδών ο οποίος προσφέρεται στο εξωτερικό και έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης από τα αρμόδια όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται, όπως τούτο βεβαιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας∙

«εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησης του Διευθυντή για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει σχολή η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

«κανονική διάρκεια σπουδών» σημαίνει την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης καθορίζει για τη συμπλήρωση των σπουδών για απόκτηση σχετικού τίτλου σπουδών∙

«κρατική φοιτητική μέριμνα» σημαίνει τη φοιτητική χορηγία και τα φοιτητικά επιδόματα που καταβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«κύκλος σπουδών» σημαίνει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών∙

«μερική φοίτηση» σημαίνει τη φοίτηση που ισοδυναμεί με μικρότερο αριθμό πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών από τον αριθμό που καθορίζεται ως πλήρης φοίτηση από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα∙

«μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών» περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου για τα οποία βασικό προσόν πρόσβασης αποτελεί τίτλος σπουδών σε προπτυχιακό κύκλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν∙

«μόνιμος κάτοικος» σημαίνει οικογένεια της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών∙

«οικογένεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3∙

«οικογενειακό εισόδημα» σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε από οικογένεια εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά ένα (1) έτος από την 1η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η κρατική φοιτητική μέριμνα και το οποίο προέρχεται από–

(α) εργασία μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου∙

(β) οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και ταμείο ή/και επαγγελματικό σχέδιο, εσωτερικού και εξωτερικού∙

(γ) ενοίκια∙

(δ) έσοδα από τόκους και μερίσματα∙

(ε) διατροφή που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις των περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμων του 1990 μέχρι 2008 και των περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμων του 1991 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφόσον έχει αποδεδειγμένα παρασχεθεί∙

(στ) επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, εισοδηματικής φύσεως∙

(ζ) δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων του 2006 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

(η) επίδομα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως (Αρ. 2) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι το επίδομα που παραχωρείται με βάση τον πιο πάνω Νόμο σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις δεν περιλαμβάνεται στο οικογενειακό εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού της κρατικής φοιτητικής μέριμνας∙

(θ) επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονιού που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

(ι) οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο αίτησης, που προβλέπεται στο άρθρο 12,

αλλά δεν περιλαμβάνει εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης που προέρχονται από εργασία ή απασχόληση, την κρατική φοιτητική μέριμνα, υποτροφίες, καθώς και από επιδόματα και χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις που παραχωρούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων∙

«περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνει την ακίνητη ιδιοκτησία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία∙

«πλήρης φοίτηση» σημαίνει τη φοίτηση που ισοδυναμεί με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών που καθορίζεται ως πλήρης φοίτηση από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα∙

«πολίτης της Ένωσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμων του 2007 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

«προγράμματα σπουδών που προσφέρονται µε τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης» σημαίνει τα προγράμματα για τα οποία κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης δύναται να απονέμει το ίδιο τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών να απονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία∙

«προπτυχιακός κύκλος σπουδών» περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου για τα οποία βασικό προσόν πρόσβασης αποτελεί το απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο προσόν∙

«τέκνο» σημαίνει -

(α) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, ή/και

(β) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των δεκαεννέα (19) ετών, εφόσον εξακολουθεί να φοιτά σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης, ή/και

(γ) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των είκοσι ενός (21) ετών, εφόσον εκτελεί θητεία δυνάμει των διατάξεων των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή/και

(δ) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι φοιτητής που λαμβάνει φοιτητική χορηγία, ή/και

(ε) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερείται μόνιμα της ικανότητας για αυτοσυντήρηση, όπως αυτό πιστοποιείται από κρατικό ιατρικό λειτουργό∙

«τίτλος σπουδών» σημαίνει –

(α) οποιοδήποτε πτυχίο, που απονέμεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(β) δίπλωμα μονοετούς, διετούς ή τριετούς φοίτησης, που απονέμεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(γ) πιστοποιητικό σπουδών, που απονέμεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης,

για την απόκτηση του οποίου απαιτείται τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης∙

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών∙

«φοιτητής» σημαίνει Κύπριο πολίτη ή πολίτη της Ένωσης, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας και ο οποίος φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από –

(α) δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή

(β) δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή

(γ) ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή

(δ) εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή

(ε) πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή

(στ) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί,

όπως τα αναφερόμενα στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (στ) βεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας και ο όρος «φοιτητής» περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ένωσης, του οποίου ο ένας (1) από τους δύο (2) γονείς είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ένωσης, και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή µέσης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας∙

«φοιτητικά επιδόματα» σημαίνει τα επιδόματα που καταβάλλονται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5∙

«φοιτητική χορηγία» σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, αναφορικά µε την κανονική διάρκεια σπουδών, που απαιτείται για την απόκτηση ενός (1) µόνο τίτλου σπουδών εκάστου κύκλου σπουδών∙

«χρηματοοικονομικά στοιχεία» σημαίνει οποιαδήποτε άυλη περιουσία που περιλαμβάνει χρήματα, όπως καταθέσεις, γραμμάτια, ή επιταγές, εισπρακτέους λογαριασμούς, εμπορεύσιμους τίτλους όπως ομολογίες, μετοχές, ή χρεόγραφα, ασφαλιστικά συμβόλαια και άλλα παρόμοια στοιχεία.

Έννοια οικογένειας

3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οικογένεια αποτελούν–

(α) Οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(β) πατέρας άγαµος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(γ) μητέρα άγαµη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(δ) φοιτητής, του οποίου και οι δυο (2) γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του· ή

(ε) έγγαμος/η φοιτητής/τρια, η/ο σύζυγος του/της και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη∙ ή

(στ) φοιτητής/τρια χήρος/α, διαζευγμένος/η και τα τέκνα αυτού/ης που ζουν κάτω από την ίδια στέγη:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (στ), όταν ο πατέρας ή η μητέρα ή ο/η φοιτητής/τρια, ανάλογα με την περίπτωση, έχει συνάψει νέο γάμο, η/ο νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, συνυπολογίζονται στην έννοια της οικογένειας.

Δικαίωμα και ύψος φοιτητικής χορηγίας

4.-(1) Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια της οποίας τα μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία εφόσον-

(α) Έχει τέκνο φοιτητή, για τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του άρθρου 3, ή

(β) περιλαμβάνει φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους (δ) έως (στ) του άρθρου 3, για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών, στον κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον η οικογένεια πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα.

(2) Στην περίπτωση φοιτητή που θα αποκτήσει περισσότερους από ένα τίτλο σπουδών σε κάθε κύκλο, καταβάλλεται συνολικά φοιτητική χορηγία που αντιστοιχεί στη διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών, νοουμένου ότι ο τελευταίος τίτλος που θα αποκτήσει είναι ανωτέρου ακαδημαϊκού επιπέδου από τον προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει ήδη αποκτήσει στον ίδιο κύκλο σπουδών.

(3) Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), προβλέπεται στο Παράρτημα.

(4) Το μέγιστο ποσό φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.

(5) Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης -

(α) Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και

(β) η φοιτητική χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

(6) Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον κλάδο σπουδών που εγκατέλειψαν λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών τους.

Δικαίωμα και ύψος φοιτητικών επιδομάτων

5.-(1) Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας τα μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, εφόσον-

(α) Έχει τέκνο φοιτητή, για τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του άρθρου 3, ή

(β) περιλαμβάνει φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους (δ) έως (στ) του άρθρου 3, για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

(2) Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια:

(α) Της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ, όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο, και

(β) η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνονται –

(i) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές,

(ii) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύι γενικής εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

(3) Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, βάσει γενικού πλαισίου κοινωνικών κριτηρίων που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(4) Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβάλλονται για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, βάσει του οποίου προσμετρούνται τα οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια που ορίζονται στα εδάφια (2) και (3).

(6) Το ποσό που διατίθεται κάθε ακαδημαϊκό έτος για σκοπούς παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων, καθώς επίσης και το ύψος κάθε επιδόματος καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(7) Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

(8) Το μέγιστο ποσό φοιτητικών επιδομάτων που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.

(9) Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης -

(α) Το ύψος των φοιτητικών επιδομάτων είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και

(β) τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

(10) Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον κλάδο σπουδών που εγκατέλειψαν λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών.

Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών

6.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο αιτητής ή/και δικαιούχος ή/και οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει τον Διευθυντή για να ληφθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα με βάση τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 7) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή/και ασφαλιστικούς οργανισμούς ή/και άλλους οργανισμούς ή/και άλλες κρατικές αρχές.

(2) Αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστικός οργανισμός ή/και άλλος οργανισμός ή/και άλλη κρατική αρχή δεν υπέχει έναντι κανενός προσώπου οποιαδήποτε ευθύνη, όταν προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών προς τον Διευθυντή, εφόσον έχει λάβει έντυπο εξουσιοδότησης.

(3) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση και τέτοια ανάκληση έχει ισχύ από την ημερομηνία της ανάκλησης, χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ.

(4) Πρόσωπο το οποίο ανακαλεί την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) παύει να είναι δικαιούχος φοιτητικής μέριμνας από την ημερομηνία ανάκλησης της εξουσιοδότησης.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο ανακαλεί την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή για την ανάκληση.

Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια

7.-(1) Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή που του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει-

(α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση προς εχεμύθεια, ή/και

(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, ή/και

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίστηκε και ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή/και

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση με βάση τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή/και

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, δυνάμει των διατάξεων των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή/και σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Παράταση δικαιώματος παροχής κρατικής φοιτητικής μέριμνας

8. Η περίοδος παροχής της κρατικής φοιτητικής μέριμνας δύναται να παραταθεί πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος στις περιπτώσεις μη συμμετοχής του φοιτητή σε εξετάσεις συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου εξαιτίας –

(α) Σοβαρών λόγων υγείας του φοιτητή, όπως τούτο βεβαιώνεται από κρατικό ιατρικό λειτουργό· και

(β) μη διεξαγωγής εξετάσεων συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου, όπως τούτο βεβαιώνεται από τις αρχές του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος:

Νοείται ότι, οι εν λόγω εξεταστικές περίοδοι, όπου ο φοιτητής δεν συμμετείχε στις εξετάσεις πρέπει να εμπίπτουν στην κανονική διάρκεια σπουδών του φοιτητή.

Παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας σε σχέση με επιστημονικά νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

9. Για τα επιστημονικά νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η κρατική φοιτητική μέριμνα παρέχεται µόνο για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος σπουδών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση ή ειδίκευση.

Εξαιρέσεις από την παροχή φοιτητικής χορηγίας και φοιτητικών επιδομάτων

10.-(1) Η φοιτητική χορηγία δεν παρέχεται σε οικογένειες, οι οποίες έχουν τέκνο φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραγράφων (α) έως (γ) του άρθρου 3 ή σε φοιτητές, προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραγράφων (δ) έως (στ) του άρθρου 3 που–

(α) Παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καταλήγει σε διδακτορικό τίτλο, ή

(β) παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για την εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(γ) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα για την εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(δ) παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου, ή

(ε) παρακολουθούν μαθήματα ως εξωτερικοί φοιτητές και όχι ως κανονικοί φοιτητές σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης.

(2) Τα φοιτητικά επιδόματα δεν παρέχονται σε οικογένειες, οι οποίες έχουν τέκνο φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραγράφων (α) έως (γ) του άρθρου 3 ή σε φοιτητές, προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραγράφων (δ) έως (στ) του άρθρου 3 που–

(α) Παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για την εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(β) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(γ) παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου.

(3) Σε περίπτωση που φοιτητής, υπέχει υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων περιλαμβανομένης και της εναλλακτικής θητείας, για να δικαιούται φοιτητικής μέριμνας η οικογένεια, ο φοιτητής πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, προτού αρχίσει η φοίτησή του ή να έχει τύχει αναστολής ή απαλλαγής κατάταξής του.

Καταβολή κρατικής φοιτητικής μέριμνας

11.-(1) Η κρατική φοιτητική μέριμνα, που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, καταβάλλεται για κάθε φοιτητή.

(2) Στην περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 3, η φοιτητική μέριμνα καταβάλλεται σε έναν (1) από τους γονείς ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) του ίδιου άρθρου καταβάλλεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φοιτητή ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ανάλογα µε την περίπτωση.

Αίτηση και προθεσμία υποβολής της κρατικής φοιτητικής μέριμνας

12.-(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κρατικής φοιτητικής μέριμνας που παραχωρείται, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 είναι η υποβολή αίτησης στον τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τις βεβαιώσεις που ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέτασή της και τα οποία αναφέρονται στην αίτηση.

(2) Κάθε αίτηση για την παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

(3) Παράλειψη υποβολής αίτησης στην προθεσμία που καθορίζεται στο εδάφιο (2) συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για κρατική φοιτητική μέριμνα.

(4)(α) Όταν η φοίτηση παρέχεται κατά ακαδημαϊκό έτος, η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής παρακολούθησε τακτικά τα μαθήματα του πρώτου τριμήνου/εξαμήνου φοίτησης του εκπαιδευτικού ιδρύµατος (β) Όταν η φοίτηση είναι κατά τρίμηνα ή εξάμηνα, προσκομίζεται επιπρόσθετα και εγγραφή για το δεύτερο-τρίτο τρίμηνο ή εξάμηνο.

Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων

13.-(1) Κάθε αίτηση για καταβολή της κρατικής φοιτητικής μέριμνας εξετάζεται από τον Διευθυντή ή από οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου, τον οποίο ο Διευθυντής εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό, ο οποίος δύναται να εγκρίνει την αίτηση ή να την απορρίψει:

Νοείται ότι, όπου εγείρονται αμφιβολίες ως προς το δικαίωμα σε κρατική φοιτητική μέριμνα ή ως προς το άτομο, προς το οποίο καταβάλλεται η κρατική φοιτητική μέριμνα, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει περαιτέρω έρευνα.

(2) Όταν ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για κρατική φοιτητική μέριμνα, αποστέλλει στον αιτητή έγγραφη γνωστοποίηση της απόρριψης, αναφέροντας και τους λόγους της απόρριψης.

Επιστροφή κρατικής φοιτητικής μέριμνας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο

14.-(1) Εάν αποδειχθεί ότι πρόσωπο έλαβε οποιοδήποτε ποσό µε τη μορφή κρατικής φοιτητικής μέριμνας χωρίς να το δικαιούται, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστρέψει το εν λόγω ποσό.

(2) Εάν το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό, αποδείξει ότι έλαβε το ποσό αυτό µε καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι δεν το εδικαιούτο, το εν λόγω ποσό δύναται να παρακρατηθεί από την κρατική φοιτητική μέριμνα που του οφείλεται για οποιαδήποτε άλλη περίοδο.

Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από απόφαση, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου από τον Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δύναται, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σ’ αυτό της απόφασης, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Ο Υπουργός προχωρεί άμεσα σε εξέταση της υποβληθείσας προσφυγής και κοινοποιεί την απόφασή του χωρίς καθυστέρηση στον προσφεύγοντα.

(3) Προτού εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται, κατά την κρίση του, να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει προφορικά τους λόγους στους οποίους στηρίζει την προσφυγή του.

(4) Ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή σε επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται στην προσφυγή που αναφέρεται στα εδάφια (1), (2) και (3) και να του υποβάλει το πόρισμα της εξέτασης πριν αυτός εκδώσει την απόφασή του.

Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος

16. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η κρατική φοιτητική μέριμνα, δεν συνυπολογίζεται στο εισόδημα για σκοπούς φορολογίας του εισοδήματος:

Νοείται ότι, δικαιούχος κρατικής φοιτητικής μέριμνας δεν δικαιούται σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική ελάφρυνση.

Αδικήματα και ποινές

17.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο µε σκοπό την εξασφάλιση κρατικής φοιτητικής μέριμνας είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο ή το οποίο για οποιοδήποτε συναφή σκοπό-

(α) Εν γνώσει του ή εξ αμελείας προβαίνει σε ψευδή έκθεση ή σε ψευδή παράσταση∙ ή/και

(β) παρουσιάζει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει την παρουσίαση ή την παροχή εγγράφων ή πληροφοριών, τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή ως προς ουσιώδες στοιχείο τους,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που διαπράττεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα δύναται, επιπροσθέτως της ποινής, να διατάξει την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα του αδικήματος.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18. Εξαιρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 7 και του άρθρου 17, τα οποία τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015/2016.

Κατάργηση

19. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμοι του 2011 και 2012 καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 4)

1.Για σκοπούς παροχής φοιτητικής χορηγίας εφαρμόζονται εισοδηματικά καθώς και περιουσιακά κριτήρια.

2.Εισοδηματικά κριτήρια:  Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ, όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο.

3.Περιουσιακά κριτήρια: Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται -

(α) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, και

(β) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύι γενικής εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου,

δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

4.Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

Οικογενειακό εισόδημα Ύψος
φοιτητικής
χορηγίας
Ύψος πρόσθετης
χορηγίας για
οικογένειες που
καταβάλλουν
δίδακτρα (ανώτατο
ποσό)
Ύψος πρόσθετης
χορηγίας για
οικογένειες που
έχουν τρία (3) ή
περισσότερα τέκνα
έως €39.000,00 €1.710 €855 €855
€39.000,01-€49.000,00 €1.580 €790 €790
€49.000,01-€59.000,00 €1.450 €725 €725
άνω των €59.000,00 €1.450 €725 €725

5.Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια δίδακτρα, αυτή έχει δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατόν (50%) των διδάκτρων, µε ανώτατο ποσό το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ύψους της φοιτητικής χορηγίας, νοουμένου ότι προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία   πληρωμής των διδάκτρων.

6.Οι δικαιούχες οικογένειες µε τρία (3) ή περισσότερα τέκνα έχουν δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ύψους της φοιτητικής χορηγίας.

Σημείωση
5 του Ν. 46(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 46(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 46(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Σημείωση
4 του Ν. 146(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 146(Ι)/2020]

4. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 146(Ι)/2020] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για την παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας από το έτος 2021 και μετέπειτα.

Σημείωση
3 του Ν. 186(Ι)/2022Έναρξη ισχύος του Ν. 186(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 186(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023