Καταβολή κρατικής φοιτητικής μέριμνας

11.-(1) Η κρατική φοιτητική μέριμνα, που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, καταβάλλεται για κάθε φοιτητή.

(2) Στην περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 3, η φοιτητική μέριμνα καταβάλλεται σε έναν (1) από τους γονείς ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) του ίδιου άρθρου καταβάλλεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φοιτητή ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ανάλογα ΅ε την περίπτωση.