Αίτηση και προθεσμία υποβολής της κρατικής φοιτητικής μέριμνας

12.-(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κρατικής φοιτητικής μέριμνας που παραχωρείται, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 είναι η υποβολή αίτησης στον τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τις βεβαιώσεις που ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέτασή της και τα οποία αναφέρονται στην αίτηση.

(2) Κάθε αίτηση για την παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

(3) Παράλειψη υποβολής αίτησης στην προθεσμία που καθορίζεται στο εδάφιο (2) συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για κρατική φοιτητική μέριμνα.

(4)(α) Όταν η φοίτηση παρέχεται κατά ακαδημαϊκό έτος, η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής παρακολούθησε τακτικά τα μαθήματα του πρώτου τριμήνου/εξαμήνου φοίτησης του εκπαιδευτικού ιδρύ΅ατος (β) Όταν η φοίτηση είναι κατά τρίμηνα ή εξάμηνα, προσκομίζεται επιπρόσθετα και εγγραφή για το δεύτερο-τρίτο τρίμηνο ή εξάμηνο.