Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων

13.-(1) Κάθε αίτηση για καταβολή της κρατικής φοιτητικής μέριμνας εξετάζεται από τον Διευθυντή ή από οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου, τον οποίο ο Διευθυντής εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό, ο οποίος δύναται να εγκρίνει την αίτηση ή να την απορρίψει:

Νοείται ότι, όπου εγείρονται αμφιβολίες ως προς το δικαίωμα σε κρατική φοιτητική μέριμνα ή ως προς το άτομο, προς το οποίο καταβάλλεται η κρατική φοιτητική μέριμνα, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει περαιτέρω έρευνα.

(2) Όταν ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για κρατική φοιτητική μέριμνα, αποστέλλει στον αιτητή έγγραφη γνωστοποίηση της απόρριψης, αναφέροντας και τους λόγους της απόρριψης.