Επιστροφή κρατικής φοιτητικής μέριμνας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο

14.-(1) Εάν αποδειχθεί ότι πρόσωπο έλαβε οποιοδήποτε ποσό ΅ε τη μορφή κρατικής φοιτητικής μέριμνας χωρίς να το δικαιούται, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστρέψει το εν λόγω ποσό.

(2) Εάν το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό, αποδείξει ότι έλαβε το ποσό αυτό ΅ε καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι δεν το εδικαιούτο, το εν λόγω ποσό δύναται να παρακρατηθεί από την κρατική φοιτητική μέριμνα που του οφείλεται για οποιαδήποτε άλλη περίοδο.