Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από απόφαση, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου από τον Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δύναται, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σ’ αυτό της απόφασης, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Ο Υπουργός προχωρεί άμεσα σε εξέταση της υποβληθείσας προσφυγής και κοινοποιεί την απόφασή του χωρίς καθυστέρηση στον προσφεύγοντα.

(3) Προτού εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται, κατά την κρίση του, να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει προφορικά τους λόγους στους οποίους στηρίζει την προσφυγή του.

(4) Ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή σε επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται στην προσφυγή που αναφέρεται στα εδάφια (1), (2) και (3) και να του υποβάλει το πόρισμα της εξέτασης πριν αυτός εκδώσει την απόφασή του.