Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος

16. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η κρατική φοιτητική μέριμνα, δεν συνυπολογίζεται στο εισόδημα για σκοπούς φορολογίας του εισοδήματος:

Νοείται ότι, δικαιούχος κρατικής φοιτητικής μέριμνας δεν δικαιούται σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική ελάφρυνση.