Αδικήματα και ποινές

17.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο ΅ε σκοπό την εξασφάλιση κρατικής φοιτητικής μέριμνας είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο ή το οποίο για οποιοδήποτε συναφή σκοπό-

(α) Εν γνώσει του ή εξ αμελείας προβαίνει σε ψευδή έκθεση ή σε ψευδή παράσταση∙ ή/και

(β) παρουσιάζει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει την παρουσίαση ή την παροχή εγγράφων ή πληροφοριών, τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή ως προς ουσιώδες στοιχείο τους,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που διαπράττεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα δύναται, επιπροσθέτως της ποινής, να διατάξει την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα του αδικήματος.