Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18. Εξαιρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 7 και του άρθρου 17, τα οποία τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015/2016.