Κατάργηση

19. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμοι του 2011 και 2012 καταργούνται.