ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 4)

1.Για σκοπούς παροχής φοιτητικής χορηγίας εφαρμόζονται εισοδηματικά καθώς και περιουσιακά κριτήρια.

2.Εισοδηματικά κριτήρια:  Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ, όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο.

3.Περιουσιακά κριτήρια: Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται -

(α) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, και

(β) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύι γενικής εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου,

δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

4.Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

Οικογενειακό εισόδημα Ύψος
φοιτητικής
χορηγίας
Ύψος πρόσθετης
χορηγίας για
οικογένειες που
καταβάλλουν
δίδακτρα (ανώτατο
ποσό)
Ύψος πρόσθετης
χορηγίας για
οικογένειες που
έχουν τρία (3) ή
περισσότερα τέκνα
έως €39.000,00 €1.710 €855 €855
€39.000,01-€49.000,00 €1.580 €790 €790
€49.000,01-€59.000,00 €1.450 €725 €725
άνω των €59.000,00 €1.450 €725 €725

5.Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια δίδακτρα, αυτή έχει δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατόν (50%) των διδάκτρων, µε ανώτατο ποσό το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ύψους της φοιτητικής χορηγίας, νοουμένου ότι προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία   πληρωμής των διδάκτρων.

6.Οι δικαιούχες οικογένειες µε τρία (3) ή περισσότερα τέκνα έχουν δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ύψους της φοιτητικής χορηγίας.