Εξαιρέσεις από την παροχή φοιτητικής χορηγίας και φοιτητικών επιδομάτων

10.-(1) Η φοιτητική χορηγία δεν παρέχεται σε οικογένειες, οι οποίες έχουν τέκνο φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραγράφων (α) έως (γ) του άρθρου 3 ή σε φοιτητές, προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραγράφων (δ) έως (στ) του άρθρου 3 που–

(α) Παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καταλήγει σε διδακτορικό τίτλο, ή

(β) παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για την εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(γ) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα για την εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(δ) παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου, ή

(ε) παρακολουθούν μαθήματα ως εξωτερικοί φοιτητές και όχι ως κανονικοί φοιτητές σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης.

(2) Τα φοιτητικά επιδόματα δεν παρέχονται σε οικογένειες, οι οποίες έχουν τέκνο φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραγράφων (α) έως (γ) του άρθρου 3 ή σε φοιτητές, προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραγράφων (δ) έως (στ) του άρθρου 3 που–

(α) Παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για την εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(β) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, ή

(γ) παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου.

(3) Σε περίπτωση που φοιτητής, υπέχει υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων περιλαμβανομένης και της εναλλακτικής θητείας, για να δικαιούται φοιτητικής μέριμνας η οικογένεια, ο φοιτητής πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, προτού αρχίσει η φοίτησή του ή να έχει τύχει αναστολής ή απαλλαγής κατάταξής του.