Παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας σε σχέση με επιστημονικά νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

9. Για τα επιστημονικά νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η κρατική φοιτητική μέριμνα παρέχεται ΅όνο για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος σπουδών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση ή ειδίκευση.