Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια

7.-(1) Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή που του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει-

(α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση προς εχεμύθεια, ή/και

(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, ή/και

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίστηκε και ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή/και

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση με βάση τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή/και

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, δυνάμει των διατάξεων των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή/και σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.