Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών

6.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο αιτητής ή/και δικαιούχος ή/και οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει τον Διευθυντή για να ληφθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα με βάση τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 7) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή/και ασφαλιστικούς οργανισμούς ή/και άλλους οργανισμούς ή/και άλλες κρατικές αρχές.

(2) Αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστικός οργανισμός ή/και άλλος οργανισμός ή/και άλλη κρατική αρχή δεν υπέχει έναντι κανενός προσώπου οποιαδήποτε ευθύνη, όταν προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών προς τον Διευθυντή, εφόσον έχει λάβει έντυπο εξουσιοδότησης.

(3) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση και τέτοια ανάκληση έχει ισχύ από την ημερομηνία της ανάκλησης, χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ.

(4) Πρόσωπο το οποίο ανακαλεί την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) παύει να είναι δικαιούχος φοιτητικής μέριμνας από την ημερομηνία ανάκλησης της εξουσιοδότησης.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο ανακαλεί την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή για την ανάκληση.