Δικαίωμα και ύψος φοιτητικής χορηγίας

4.-(1) Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια της οποίας τα μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία εφόσον-

(α) Έχει τέκνο φοιτητή, για τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του άρθρου 3, ή

(β) περιλαμβάνει φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους (δ) έως (στ) του άρθρου 3, για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών, στον κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον η οικογένεια πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα.

(2) Στην περίπτωση φοιτητή που θα αποκτήσει περισσότερους από ένα τίτλο σπουδών σε κάθε κύκλο, καταβάλλεται συνολικά φοιτητική χορηγία που αντιστοιχεί στη διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών, νοουμένου ότι ο τελευταίος τίτλος που θα αποκτήσει είναι ανωτέρου ακαδημαϊκού επιπέδου από τον προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει ήδη αποκτήσει στον ίδιο κύκλο σπουδών.

(3) Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), προβλέπεται στο Παράρτημα.

(4) Το μέγιστο ποσό φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.

(5) Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης -

(α) Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και

(β) η φοιτητική χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

(6) Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον κλάδο σπουδών που εγκατέλειψαν λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών τους.