Έννοια οικογένειας

3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οικογένεια αποτελούν–

(α) Οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(β) πατέρας άγα΅ος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(γ) μητέρα άγα΅η, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(δ) φοιτητής, του οποίου και οι δυο (2) γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του· ή

(ε) έγγαμος/η φοιτητής/τρια, η/ο σύζυγος του/της και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη∙ ή

(στ) φοιτητής/τρια χήρος/α, διαζευγμένος/η και τα τέκνα αυτού/ης που ζουν κάτω από την ίδια στέγη:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (στ), όταν ο πατέρας ή η μητέρα ή ο/η φοιτητής/τρια, ανάλογα με την περίπτωση, έχει συνάψει νέο γάμο, η/ο νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, συνυπολογίζονται στην έννοια της οικογένειας.