Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015.