Δικαίωμα και ύψος φοιτητικών επιδομάτων

5.-(1) Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας τα μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, εφόσον-

(α) Έχει τέκνο φοιτητή, για τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του άρθρου 3, ή

(β) περιλαμβάνει φοιτητή, προκειμένου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους (δ) έως (στ) του άρθρου 3, για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

(2) Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια:

(α) Της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ, όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο, και

(β) η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνονται –

(i) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές,

(ii) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1.1.2013,

δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

(3) Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, βάσει γενικού πλαισίου κοινωνικών κριτηρίων που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(4) Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβάλλονται για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, βάσει του οποίου προσμετρούνται τα οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια που ορίζονται στα εδάφια (2) και (3).

(6) Το ποσό που διατίθεται κάθε ακαδημαϊκό έτος για σκοπούς παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων, καθώς επίσης και το ύψος κάθε επιδόματος καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(7) Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού και αφού προηγουμένως ο Υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

(8) Το μέγιστο ποσό φοιτητικών επιδομάτων που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.

(9) Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης -

(α) Το ύψος των φοιτητικών επιδομάτων είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και

(β) τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

(10) Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον κλάδο σπουδών που εγκατέλειψαν λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών.